نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست لینوکس - 1 گیگابایت

 • Host 1GB
 • 20GB Traffic
 • unlimited Addon Domain
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited FTP-MYSQL
 • Web Control Panel DirectAdmin

  نمایندگی هاست لینوکس - 2 گیگابایت

 • Host 2GB
 • 25GB Traffic
 • unlimited Addon Domain
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited FTP-MYSQL
 • Web Control Panel DirectAdmin

  نمایندگی هاست لینوکس - 5 گیگابایت

 • Host 5GB
 • 40GB Traffic
 • unlimited Addon Domain
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited FTP-MYSQL
 • Web Control Panel DirectAdmin

  نمایندگی هاست لینوکس - 10 گیگابایت

 • Host 10GB
 • 60GB Traffic
 • unlimited Addon Domain
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited FTP-MYSQL
 • Web Control Panel DirectAdmin

  نمایندگی هاست لینوکس - 20 گیگابایت

 • Host 20GB
 • 10GB Traffic
 • unlimited Addon Domain
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited FTP-MYSQL
 • Web Control Panel DirectAdmin